LAS WODA Park Rekreacyjno-Biznesowy

Regulamin

  ↵


 1. Pokój w Hotelu wynajmowany jest na doby (doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00 dnia następnego). Jeśli Gość nie określił czasu pobytu wynajmując pokój, przyjmuje się, że został wynajęty na jedną dobę.
 2. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Goście powinni zgłosić w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia doby. Opłata za przedłużenie doby równa jest obowiązującej stawce za dobę.
 3. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.
 4. Osoby nie zameldowane w pokoju mogą przebywać w pokoju od godziny 7:00 do 22:00. Po godzinie 22:00 Gość ma obowiązek zameldować dodatkowe osoby przebywające z nim w pokoju.
 5. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników Hotelu albo innych osób przebywających w Hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gościa lub funkcjonowanie Hotelu.
 6. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi niezwłoczną reakcję.
 7. Cisza nocna w Hotelu obowiązuje od 22.00 do 6.00. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Hotel może w trybie natychmiastowym odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę, bez zwrotu poniesionych za pobyt kosztów.
 8. Należność za pobyt w Hotelu pobierana jest z góry za cały czas pobytu zgodnie z przesłanym potwierdzeniem rezerwacji. Wszystkie należności (np. opłaty za rozmowy telefoniczne, dodatkowe usługi) rozlicza kasa recepcji oraz punkty, w których realizowana jest usługa.
 9. Hotel ma obowiązek zapewnić:
  - warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa, 
  - bezpieczeństwo pobytu,
  - profesjonalną i uprzejmą obsługę,
  - sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw podczas nieobecności Gościa, a w - przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie.
 10. Na życzenie Gościa Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  - udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
  - budzenie,
  - przechowywanie bagażu (Hotel może odmówić przyjęcie bagażu na przechowanie w terminach
  - innych niż daty pobytu Gościa).
 11. Odpowiedzialność Hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wartościowych jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie do recepcji. 
 12. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 13. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w pokoju.
 14. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 15. Z względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek i innych podobnych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia Hotelu.
 16. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić, czy zatrzasnął drzwi.
 17. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez Gościa w pokoju będą odsyłane na prośbę Gościa na podany adres, na jego koszt. W przypadku braku takiej dyspozycji Hotel przechowuje pozostawione przedmioty przez 3 miesiące.
 18. W pokojach obowiązuje całkowity zakaz palenia. Jeśli ta zasada zostanie naruszona, rachunek Gościa zostanie obciążony kwotą 200 zł za konieczność dodatkowego odświeżenia pokoju.
 19. Goście mogą korzystać z usług restauracji i kawiarni, ale w stroju nie krępującym pozostałych gości. Hotel może odmówić obsługi gościa ubranego np. tylko w kąpielówki.
 20. Goście przyjeżdżający z psem, kotem lub innym zwierzęciem mają obowiązek poinformowania o tym fakcie recepcję w momencie rezerwacji lub najpóźniej w dniu przyjazdu. Goście zobowiązują się do sprzątania po swoich podopiecznych oraz do uiszczenia dodatkowej opłaty: 30 zł za dobę za zwierzę małe (do 10kg) oraz 60 zł za zwierzę duże (powyżej 10kg).

  Regulamin przyjęto w 20 punktach.
photo alt text

Milusińscy mogą spożytkować swoje niewyczerpane pokłady energii w miejscu po brzegi wypełnionym zabawkami, książeczkami, grami planszowymi i radością.

REGULAMIN

photo alt text

Poczuj moc wody i orzeźwiającą siłę wodnych masaży, które uwolnią ciało od stresów i natłoku myśli.


REGULAMIN

photo alt text

W trosce o naszych pupili opracowaliśmy zasady regulujące
ich pobyt u nas.


REGULAMIN

Lorem ipsum dolor sit amet
Show on the map